Highcon
Highcon

Hållbarhet

"Vi erbjuder kostnadseffektiva byggnadsställningar till våra beställare. Vi gör det genom tidseffektiva lösningar med optimerad logistik, hög kvalitet och miljöengagemang"

Kvalitetspolicy

Vår verksamhet gällande ställningsmontage skall hålla en hög kvalitet och kännetecknas av ett stort engagemang som uppfyller kundernas överenskomna krav och önskemål.

Vi tillämpar vårat kvalitetsansvar och omsätter vår kvalitetspolicy i praktiken genom att...

 • Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi säkerställer att organisationen och alla medarbetare har den utbildning som krävs genom utbildning och ett systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.
 • Att alltid arbeta med förbyggande åtgärder för att undvika kvalitetsbrister.
 • Vårt mål är att det aldrig ska finnas några brister men om några sådana finns ska dessa åtgärdas snabbt och effektivt.
 • Att alltid eftersträva att skapa lönsamhet och mervärde för våra beställare och därmed skapa långsiktiga och återkommande kunder.

Miljöpolicy

Vår ambition är att vi ska i våran verksamhet följa tillämpliga miljöregler och i övrigt vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle.

Det gör vi genom att...

 • Vid kommande investeringar i fordon ska hänsyn tas till miljön vid val av motorer.
 • Öka effektiviteten i transporterna och i användningen av drivmedel och minska körsträckan.
 • Vi arbetar för att prioritera samarbete med leverantörer som arbetar aktivt med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan.
 • Vi ska arbeta så att allmänt avfall och farligt avfall omhändertas, återanvänds eller återvinns på ett så miljöanpassat sätt som möjligt.
 • Avtal ska träffas med etablerade hanterare av avfall som ska tillhandahålla container för brännbart avfall, metaller samt kemiska produkter.
 • Utvärdering av miljöarbetet sker årligen vid ledningens genomgång där också beslut om förbättringar sker.

Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Highcon AB. Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Det gör vi genom att...

 • Utvärdera löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
 • Arbetsberedningar är ett av våra verktyg som minskar tillbud och olyckor. Tillsammans detaljplanerar vi inför varje kommande ställningsprojekt. Vi tar då vara på alla medarbetares kompetens och besluten förankras i hela gruppen. Arbetsberedningar ger ett öppet och gott arbetsklimat samtidigt som arbetsmiljöarbetet dokumenteras.
 • Bevakning och utveckling av arbetsmiljön ska utgöra en naturlig del i alla verksamheter inom företaget. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.
 • Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. mobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier.
 • Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor ska ingå som en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Målet är att den anställde så snart som möjligt ska kunna komma tillbaka till sin arbetsplats. Vid behov ska extern expertkunskap anlitas.
 • Alla anställda ska ges de kunskaper, färdigheter och praktiska möjligheter som krävs för att aktivt medverka i arbetets utformning.
 • Den enskilde erhåller, så långt möjligt, utvecklande och stimulerande arbete där tillfälle till omväxling och variation tas tillvara ges ansvar efter sina förutsättningar.
 • Konkreta åtgärdsprogram och projekt för arbetsmiljöarbetet upprättas, genomförs och utvärderas.

Hållbara installationer i världsklass

Vår ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva tekniska installationer som leder till lägre resursförbrukning.

Läs mer om Instalcos hållbarhet